Please click the following title to find the document. The document is opened by pdf file.

 

 

CONCRETE LIBRARY OF JSCE NO. l9, JUNE 1992

 

RECOMMENDATIONS FOR DESIGN AND CONSTRUCTION OF ANTI-WASHOUT UNDERWATER CONCRETE

 

        (Translation from the CONCRETE LIBRARY No.67 published by JSCE, May, 1991)

 

JSCE Anti-washout Underwater Concrete Research Subcommittee

 

Chairman

Shigeyuki NAGATAKI

Vice-Chairman

Hiroshi SEKI

Secretary

Nobuaki OTSUKI

 

Members of the Committee

Keiji ADACHI

Taisuke AKIMOTO

Tokio ISHIBASHI

Kazumi UEDANA

Kazuo UCHIDA

Kouichi ONO

Muneaki OOTO

Kazuo OOYA

Toshitaka OTA

Nariaki OKAJIMA

Michio OKAHARA

Keisuke OGI

Shinobu KAKUTA

Hidetaka KAMEYAMA

Eiji KIRIIYAMA

Shinsuke KURIHARA

Shigetoshi KOBAYASHI

Wataru KOYANAGI

Katsurou KOKUBU

Kenji KONDO

Kouichi SATO

Tsunetoshi SHIOYA

Yasuyuki TAZAWA

SUZUKI Eiichi

Hirozou TANAKA

Takechiho TABATA

Masaki DAIMON

Akira TAKAKU

Noboru TAKAHASHI

Hisashi NAKAGAWA

Takehiro NAKANO

Yasushi NAKAHARA

Yuji NISHI

Yoshiaki NEGAMI

Youichi NOJIRI

Naoshige NOMURA

Kunio HASHIMOTO

Junichi HAMASUNA

Tsutomu FUKUTE

Manabu FUJII

Takashi MASUDA

Yasunori MATSUOKA

Katsuo MATSUZAKI

Takashi MIURA

Yukio MIYAMOTO

Shigeki MORIYAMA

Takeshi YAMATO

Masaki YAMAGUCHI

Kazuie YAMADA

Yasuhiko YAMAMOTO

Yasuhiko YOSHIOKA

Yasutoshi YOSHIMOTO

Yujiro WATANABE

 

SYNOPSIS

 

The Committee on Concrete in the Japan Society of Civil Engineers (JSCE) organized the Anti-washout Underwater Concrete Research Subcommittee in 1989 when private companies entrusted the research to JSCE. The recommendations for design and construction of anti-washout underwater concrete was drawn up in 1991 by the research subcommittee on the basis of the results of research and actual applications in construction work.