Please click the following title to find the document. The document is opened by pdf file.

 

 

CONCRETE LIBARY OF JSCE NO. 31, JUNE 1998

 

RECOMMENDATION FOR DESIGN AND CONSTRUCTION OF CONCRETE STRUCTURES USING CONTINUOUS FIBER REINFORCING MATERIALS (CONSTRUCTION)

 

QUALITY SPECIFICATIONS FOR CONTINUOUS FIBER REINFORCING MATERIALS (JSCE-E 131-1995)

 

TEST METHODS FOR CONTINUOUS FIBER REINFORCING MATERIALS

 

(Translation from the CONCRETE LIBRARY No.88 published by JSCE, September 1996)

 

JSCE Research Subcommittee on Continuous Fiber Reinforcing Materials

 

Chairman

Atsuhiko Machida  

Secretary

Taketo Uomoto

 

Members of the Committee

Taisuke Akimoto

Tamon Ueda

Kazumasa Ozawa

Masayuki Kanda

Hiroshi Seki

Makoto Nakasu

Tadakatsu Hara

Tsutomu Fukute

Takehiko Maruyama

Keitetsu Rokugo

Tadayoshi lshibashi

Hidetaka Umehara

Yoshio Kakauta

Ryoichi Sato

Yukikazu Tsuji

Junichiro Niwa

Tetsuo Harada

Mitsuyasu Mashima

Ayaho Miyamoto

Hajime Wakui

Takashi Idemitsu

Nobuaki Ohtsuki

Hirotaka Kawano

Hiroshi Shima

Seiichi Tottori

Atsushi Hattori

Takeshi Higai

Kyuichi Maruyama

Hiroshi Mutsuyoshi

Yoshifumi Maeda

 

Committee members from trustees

Hikaru Akiyama

Seijiro Koga

Tamio Tamura

Yoshiaki Imai

Kenzo Sekijima

Shinichiro Kumagai

Hiromitsu aniguchi

 

SYNOPSIS

 

The Second Research Committee on Continuous Fiber Reinforcing Materials (CFRM) was set up by JSCE Concrete Committee to prepare a set of guidelines for practical design and construction methods together with the standard test methods and specifications of CFRM. The work done by the committee was published in Japanese in Concrete Library, No.88, in 1996. The article includes recommendations for design and construction, specifications, standard test methods and necessary data for using CFRM. Design part of recommendations "Recommendation for Design and Construction of Concrete Structures using Continuous Fiber Reinforcing Materials (Design)" was published in last volume No.30, December 1997. The rest part of the above-mentioned report is published in this volume.

 

KEYWORDS: concrete structures, continuous fiber reinforcing materials, design code, construction, specifications, standard test methods